Obchodní podmínky

Informujeme Vás, při nákupu na našem eshopu budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy. 

Všeobecná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejména jeho ust. § 2079 a násl., a předpisy souvisejícími. 

a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího  firma Gastro Plšek a jeho zákazníků kupujících a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

 

b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.

 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené www.Gastro -Plšek.cz, katalozích,  prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné . Gastro Plšek /dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

​Místo Plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží, je-li dohodnuta úhrada v hotovosti, a potvrdit převzetí zboží na dodacím listu, příp. obdobném dokumentu. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

d) Trvalí zákazníci s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové stránce.

Cena a placení:

U atypických výrobků a výrobků s úpravou je vždy nutná platba předem.

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Gastro-Plšek, jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb  a ilustaci obrázků, a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

 

 

Úvodní ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gastro-plsek.cz  jehož provozovatelem je společnost

se sídlem:

 Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

IČO:18058809

DIČ:CZ6007091860

www.gastro-plsek.cz

 info@gastro-plsek.cz

 +420602780907

Firma Mgr.František Plšek  je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského živnostenského

Úřadu v Opavě  j.č. 94/1/3149

 Provozovna- sklad- výdejní místo:

Tyršovo nábřeží 428

74741 Hradec nad Moravicí

Tel:602780907

Níže uvedené podmínky a ustanovení vymezují a upřesňují práva a povinnosti  Gastro-Plšek jako prodávajícího a jeho zákazníků(kupujících).

 

Nabídka firmy Gastro Plšek

 

V naší nabídce jsou uvedeny seznamy produktů od firmy , které pro Vás můžeme zajistit na základě Vaší   závazné objednávky. To znamená, že jsou zde i položky, které nemáme na skladě a budeme je pro Vás objednávat.

 

Ceny

 

V nabídce jsou uvedeny ceny platné v době poslední aktualizace , v případě změny cen výrobcem nebo dovozcem firmou Gastro Plšek,   Vám budeme účtovat ceny platné v době odeslání Vaší objednávky.

Pro objednávky do zahraničí nad 10000kč nutná vždy platba předem na účet předem.

 

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny eshop.gastro-plsek.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračních formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky.

 

Prodej střelných zbraní bez živnostenského listu je možný pouze osobám starším 18 let a to při osobním odběru nebo zasláním notářsky ověřené objednávky s ověřením věku a souhlasem evidence osobních údajů pro případnou kontrolu státních orgánů.

 

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení a převzetí zboží.

Vyplněním registračního formuláře a odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.gastro-plsek.cz kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena při převzatí zboží.

 

Způsoby objednání

 

Zboží lze objednat následujícími způsoby:

Internetem    na : www.gastro-plsek.cz

                              

e-mailem      : info@gastro-plsek.cz

                      

Další možné způsoby Objednání:

Telefonicky: +420602780907,

Poštou:  Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

 

 

 

Další objednávka

 

Pokud nám zašlete další objednávku a Vaše předchozí ještě nebyla vyřízena , Vaše objednávky spojíme a vyřídíme v jedné zásilce.Pokud chcete vyřídit každou objednávku samostatně, uveďte to jednoznačně při uskutečnění objednávky.

 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodejce

 

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případech, kdy se již zboží nevyrábí, nedodává nebo výrazným způsobem došlo ke změně ceny dodavatele.

 

Prodejce si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než v objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí jeho objednávky. Pokud je cena vyšší než je cena v objednávce, prodejce neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo odmítnout. Při telefonické objednávce je kupujícímu vždy sdělená platná cena pro danou objednávku.

 

Vrácení zboží

Zboží lze vrátit do 14 kalendářních dnů v původním nepoškozeném obalu..

Zboží převezmeme a peníze Vám zašleme na účet do 30-ti dnů,poštovné se nevrací.

 

 

 

 

 

Ochrana osobních dat

 

Firma Gastro Plšek prohlašuje, že osobní údaje zákazníků jsou důvěrné, budou použity pouze pro potřebu firmy Gastro Plšek   a nebudou zveřejněny, poskytnuty jinému subjektu či zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a bude s nimi nakládáno podle Zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

 

Platební podmínky

 

Platby za zboží lze realizovat jedním z těchto způsobů:

1.       hotově při osobním odběru v sídle Gastro- Plšek

2.       na dobírku poštovnímu doručovateli- uveďte telefon

3.    přepravní společností (prosím uveďtě kontaktní telefon)

4.    Bankovním převodem při osobním odběru i zaslání zboží

5.    Při dodávání větších kusů zboží do zahraničí/paleta/ je nutná platba předem.

 

Ceny jsou smluvní.

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem firmy Gastro Plšek.

Při doručování zásilky do zahraničí ,účtujeme skutečné náklady na přepravu z aktuálních ceníků přepravních společností nebo České pošty).

Při manipulaci a zasílání skla,porcelánu,dřezů a velmi křehkého zboží a nadrozměr do /50x50cm/,účtujeme příplatek ve výši 100 kč!!!!!!!!!!!!

Při dodávání větších kusů zboží do zahraničí / paletka/ je nutná vždy platba předem.!!!!!!
Při zasílání nerez dřezů t.j. velmi  křehkého zboží a nadrozměr nad /50x50cm/,účtujeme příplatek ve výši 200 kč!!!!!!!!!!!!

​Při vracení velmi křehkého zboží,skla,porcelánu,várnic,nerezových dřezů,... účtujeme storno poplatek ve výši 10% z celkové částky.

​Při objednání zboží jehož objem je větší než 50x50x50cm, nebo jehož hmotnost přesáhne 30kg,bude zboží rozděleno do dvou,či více balíků a bude účtováno poštovné za každý balík.Pokud zboží nemůže být rozděleno učtujeme poštovné dle tabulky.

​Sklo porcelán posílame výhradně v balení po 6 kusech.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Při přepravě velkých kusových zásilek  budou náklady na dopravu účtovány dle tarifů přepravní společnosti TOP TRANZ.Tato částa bude vždy konzultována s kupujícím.

Ceny Toptrans dle smlouvy upraveny do 500km po celé ČR:

Tučné ceny jsou průměry cen  dle hmotností a objemů po celé ČR.

Při zasílání zboží do států EU je nutná úhrada předem.

 

Způsob platby

Hotově

Osobní odběr zboží na adrese -

Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Tyršovo nábřeží 428

74741 Hradec nad Moravicí .

 

Dobírkou

Zásilka je odeslána na adresu příjemce, který cenu zásilky uhradí při převzetí

Bankovním převodem

Po odeslání objednávky, jsou potřebné údaje pro platbu vygenerovány a e-mailem poslány jako zálohová faktura na adresu příjemce. Po připsání fakturované částky na účet obchodu  Gastro-Plšek bude zboží vyexpedováno a  předáno dopravci.


Náš sortiment:

Pokud je objednané zboží skladem, odesíláme zásilku na adresu zákazníka obratem po přijetí objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, informujeme o této skutečnosti zákazníka elektronickou poštou , včetně předpokládané lhůty dodání.O odeslání zásilky informujeme e-mailem, součástí je také informace o předpokládaném termínu doručení.Standartní termín dodání  je 2-12 dnů.U výroby nerez nábytku je vždy termín konzultován se zákazníkem.

 

Nedoručené zásilky

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V případě požadovaného opakovaného doručení bude účtováno další poštovné.
Pokud zákazník na naši výzvu v navrženém termínu neodpoví, objednávku stornujeme. Zákazníka na storno objednávky upozorníme. V tomto případě bude další nákup zákazníka na www.gastro-plsek.cz  možný pouze formou osobního odběru a na jiné další objednávky na dobírku nebude brán zřetel.

Zákaznické slevy

Žádné slevy poskytované firmou Gastro-Plšek nelze sčítat.

Na zboží v akci se neposkytují další slevy.

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem Gastro Plšek .

Kupující je povinnen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat e-mailem nebo písemně nejpozději do třech dnů od převzetí zboží.
Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem  Gastro-Plšek  reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci e-mailem nebo písemně.
 

Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje neodkladně kupující na adrese:

 Plšek František Mgr.

Gastrozařízení a řeznické potřeby

Na Potůčku 700

74741 Hradec nad Moravicí .

IČO:18058809

DIČ:CZ6007091860

www.gastro-plsek.cz

 info@gastro-plsek.cz

+420602780907

 

 

Oznámení o závadách musí obsahovat:

  • jméno kupujícího
  • adresu
  • e-mail
  • podrobný popis závady
  • popis, jak závada vznikla

 

Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, autorizovaný servis apod.).
Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží.
V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Úhrada poštovného při výměně zboží nebo reklamaci

V případě, že se zákazník rozhodne zboží vrátit nebo zaslat k výměně či uplatnění reklamace, hradí poštovné zásilky k nám. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím a zbožím po uplatnění reklamace hradí  firma Gastro-Plšek.

Pokud zákazník obdržel nesprávné zboží a vrací jej k výměně, uhradí Gastro-Plšek poštovné za tuto zásilku poškozenému zákazníkovi v hotovosti (s vyměněným zbožím) nebo složenkou. Poštovné zásilky s vyměněným zbožím hradí  Gastro-Plšek

UPOZORNĚNÍ: Vracené zboží (k reklamaci, výměně, atp.) neposílejte na dobírku! Gastro –Plšek  si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky od zákazníků odeslané na dobírku!


 

 Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec I. obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.